Regulamin sprzedaży szkoleń organizowanych przez

Barańczuk Estates Sp. z o.o.

§ 1
Definicje

 1. Formularz zamówienia – edytowalny formularz dostępny na stronie internetowej
  Organizatora (http://trenerkasprzedazy.com.pl), umożliwiający Zamawiającemu
  dokonanie zakupu wybranego Szkolenia.
 2. Materiały szkoleniowe – materiały szkoleniowe opracowane przez Organizatora,
  w formie pisemnej, przekazu elektronicznego, jak również treści wygłaszane podczas
  Szkolenia,
 3. Organizator/Administrator danych osobowych (Administrator) – BARAŃCZUK
  ESTATES Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jutrzenki 62/4 Wrocław (52-311),
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, kapitał zakładowy 10 000 zł, NIP: 8992966269 REGON:52588190700000,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Szkoleń organizowanych przez
  Organizatora,
 5. Szkolenie – sprzedawane przez Organizatora stacjonarne oraz zdalne usługi
  Szkoleniowe,
 6. Szkolenie zamknięte – sprzedawane przez Organizatora stacjonarne lub online usługi
  Szkoleniowe dla zamkniętej grupy osób w wybranej organizacji na zlecenie osoby
  zajmującej się organizacją szkoleń,
 7. Szkolenie otwarte – organizowane przez Organizatora stacjonarne usługi Szkoleniowe
  dla otwartej grupy osób bez wymaganych zapisów,
 8. Sesja indywidualna – sprzedawane przez Organizatora usługi Szkoleniowe dla jednostki
  rozliczane za godzinowo,
 9. Cykliczne szkolenia autorskie – sprzedawane przez Organizatora stacjonarne usługi
  Szkoleniowe dla zamkniętej grupy osób uprzednio dokonujących rejestracji i płatności za
  szkolenie,
 10. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego jako Uczestnik Szkolenia
  zakupionego przez Zamawiającego,
 11. Zamawiający – każdy zainteresowany, zarówno podmiot indywidualny, jak
  i zbiorowy, który dokonuje zakupu Szkolenia oferowanego przez Organizatora.
 12. Zamówienie – zgłoszenie chęci wzięcia udziału w danym Szkoleniu, na warunkach
  określonych niniejszym Regulaminem poprzez wypełnienie Formularza zamówienia
  dostępnego na stronie internetowej organizatora.
  §2

Zakres przedmiotowy regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki realizacji Szkoleń organizowanych przez Organizatora.

§ 3

Rodzaje i tryby szkoleń

 1. Organizator szkoleń przeprowadza następujące rodzaje szkoleń:
  1) szkolenia zamknięte,
  2) szkolenia otwarte,
  3) sesje indywidualne,
  4) cykliczne szkolenia autorskie,
  5) kursy online
 2. Szkolenia odbywają się w następujących trybach:
  1) stacjonarnie,
  2) online.
 3. Tryb Szkoleń otwartych jest ustalany przez Organizatora szkoleń. Tryb Szkoleń otwartych
  jest podany w ofercie danego Szkolenia. Tryb Szkolenia otwartego może ulec zmianie.
 4. Forma sesji indywidualnych oraz Szkoleń zamkniętych jest ustalana indywidualnie
  z Zamawiającym.
 5. Organizator ma prawo do zmiany trybu szkolenia. O zmianie trybu Szkolenia
  Organizator poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (na wskazany przez
  Zamawiającego e-mail) bądź telefonicznie (na wskazany przez Zamawiającego nr
  telefonu) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. W przypadku zmiany trybu Szkolenia Zamawiający może złożyć Organizatorowi
  oświadczenie o:
  1) akceptacji zmiany trybu Szkolenia (możliwa jest w tym przypadku zmiana ceny
  szkolenia, o czym Organizator poinformuje jednocześnie z informacją o zmianie trybu
  Szkolenia), albo
  2) rezygnacji ze Szkolenia (Zamawiającemu w tym przypadku przysługuje zwrot
  wpłaconej części lub całości ceny Szkolenia, w zależności od dotychczasowo
  poniesionych kosztów organizacji przez Organizatora).
 7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 należy złożyć nie później niż na 5 dni przed
  dniem szkolenia na adres e-mail Organizatora: trenerkasprzedazy@gmail.com, pod
  rygorem utraty możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej ceny Szkolenia.

§ 4
Terminy szkoleń

 1. Terminy szkoleń otwartych oraz ich opis wraz z planem szkolenia znajdują się na stronie
  internetowej Organizatora (http:// trenerkasprzedazy.com.pl), w zakładce
  NADCHODZĄCE SZKOLENIA.
 2. Terminy Sesji indywidualnych oraz Szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie
  z Zamawiającym.
 3. Organizator ma prawo do zmiany terminu Szkolenia. O zmianie terminu Organizator
  poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (na wskazany przez Zamawiającego e-
  mail) bądź telefonicznie (na wskazany przez Zamawiającego nr telefonu) najpóźniej na 7
  dni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem utraty możliwości otrzymania zwrotu
  wpłaconej ceny Szkolenia.
 4. W przypadku zmiany terminu Szkolenia przez Organizatora Zamawiający może złożyć
  Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia (Zamawiającemu w tym
  przypadku przysługuje zwrot wpłaconej ceny za szkolenie).
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 należy złożyć w terminie 5 dni od otrzymania
  informacji o zmianie terminu szkolenia, na adres e-mail Organizatora:
  trenerkasprzedazy@gmail.com.
 6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w razie
  wystąpienia przyczyn niezależnych, takich jak: nagła awaria komputerów lub innego
  niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia sprzętu, brak zasilania, brak Internetu z
  przyczyn niezależnych od Organizatora, nagła choroba trenera, a także inne losowe
  zdarzenia. O zaistnieniu takiej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie
  powiadomiony.
 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu
  wpłaconej ceny Szkolenia. W tym przypadku Zamawiającemu zostanie zaproponowana
  inna data szkolenia.
 8. Organizator ma również prawo do odwołania Szkolenia w wypadku niezebrania się
  wystarczającej liczby słuchaczy. W takim przypadku wpłacona cena Szkolenie zostanie
  zwrócona Zamawiającemu w terminie 5 dni w takiej samej formie w jakiej dokonano
  wpłaty.
   

§ 5

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym Szkoleniu następuje w jednej z poniżej
  wymienionych form:

1) elektronicznej za pomocą Formularza zamówienia na szkolenie dostępnego na
stronie Organizatora (http://trenerkasprzedazy.com.pl), w zakładce NADCHODZĄCE
SZKOLENIA.
2) za pomocą drogi mailowej na adres: trenerkasprzedazy@gmail.com.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 2. W wypadku dokonania zgłoszenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3,
  niezbędny jest dodatkowo kontakt telefoniczny z Organizatorem, pod numerem
  telefonu: +48 723 771 759.
 3. Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia na Szkolenie, które zostanie wysłane
  drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego w zgłoszeniu adres e-mail.
 4. Przesłanie wypełnionego Formularza zamówienia jest równoznaczne z akceptacją
  niniejszego Regulaminu.

§ 6
Płatność

 1. Płatności za Szkolenia należy dokonywać w formie przelewu bankowego na rachunek
  bankowy Organizatora bezpośrednio lub poprzez platformę internetową pośrednika
  sprzedaży biletów w terminie: wskazanym przez pośrednika sprzedaży biletów na jego
  stronie internetowej, wskazanym na otrzymanej od Organizatora fakturze pro forma, w
  wiadomości zwrotnej otrzymanej od Organizatora. Brak zapłaty za szkolenie w
  wymaganym terminie jest równoznaczne rezygnacją ze Szkolenia.
 2. Cena Szkolenia nie obejmuje zakwaterowania uczestników szkolenia.
 3. Ceny poszczególnych Szkoleń otwartych i autorskich dostępne są na stronie
  Organizatora: (http://trenerkasprzedazy.com.pl). w zakładce NADCHODZĄCE
  SZKOLENIA.
 4. Zamawiającego wiąże cena szkolenia określona na stronie internetowej Organizatora
  wskazanej w ust. 3 w chwili dokonywania zgłoszenia na szkolenie. Po złożeniu
  zgłoszenia cena zamówionych szkoleń nie ulega zmianie, niezależnie od
  wprowadzonych przez Organizatora zmian cen lub akcji promocyjnych.
 5. Ceny Szkoleń zamkniętych oraz Sesji indywidualnych są ustalane indywidualnie
  z Zamawiającym.
 6. Organizator ma prawo zmiany cen szkoleń znajdujących się na stronie wskazanej w ust.
  4, wprowadzania nowych szkoleń do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji
  promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
   

§ 7

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail Organizatora:
  trenerkasprzedazy@gmail.com.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie minimum do 3 dni przed datą
  rozpoczęcia szkolenia lub przepisanie się na inny termin Zamawiającemu przysługuje
  pełny lub częściowy zwrot całości uiszczonej ceny Szkolenia w zależności od
  poniesionych kosztów dotychczas przez Organizatora.
 3. W przypadku, gdy termin jest krótszy niż wskazany w ust. 2 Zamawiającemu nie
  przysługuje zwrot całości lub części ceny Szkolenia.
   
   

§ 8
Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały szkoleniowe wykorzystywane przez Organizatora stanowią jego
  własność i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego
  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 2. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikowi podczas Szkoleń, Uczestnik może
  wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z
  zachowaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów szkoleniowych.
 3. Bez pisemnej zgody Organizatora Zamawiający nie jest uprawniony do wykorzystywania
  w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnego użytku lub dystrybucji treści zawartych w
  Materiałach szkoleniowych Organizatora, jak też do ich modyfikacji.
 4. W przypadku naruszenia zakazu wskazanego w ust. 2 Zamawiający będzie zobowiązany
  do zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł.
 5. Organizator ma prawo utrwalać wizerunek Uczestników podczas Szkoleń. Uczestnik
  Szkolenia wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku podczas Szkolenia, w
  formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrań video, zgodnie z przepisami Ustawy z
  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz.
  2509).
 6. Przystępując do Szkolenia Uczestnik wyraża nieodpłatną, nieograniczoną czasowo
  i terytorialnie zgodę, na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku jego osoby w celach
  marketingowych, w związku z promocją Szkoleń organizowanych przez Organizatora, za
  pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w czasopismach,
  folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając Formularz zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez
  Administratora jego danych osobowych, zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
  1) za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o., ul.
  Jutrzenki 62/4 Wrocław (52-311),
  2) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: trenerkasprzedazy@gmail.com.
 3. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby wskazane
  przez Organizatora i posiadające imienne upoważnienie zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w
  tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku
  z wykonywaniem usług szkoleniowych przez Organizatora.
  1) Zamawiający ma prawo do: wglądu, poprawiania, żądania ograniczenia
  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnej chwili,
  usunięcia swoich danych osobowych,
  2) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę i wpisze się na listę subskrybentów
  otrzymujących informacje handlowe, będzie na bieżąco otrzymywał informacje związane
  z ofertą Organizatora, na podany przez siebie adres e-mail.
 5. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych
  osobowych w celach marketingowych, Zamawiającemu przysługuje prawo sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz prawo wglądu do swoich
  danych, ich poprawiania i uzupełniania.
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, strona
  internetowa Organizatora (http://trenerkasprzedazy.com.pl) korzysta z informacji
  zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Zamawiającego, które następnie
  są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw.
  cookies). Zamawiający może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki
  tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie
  plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Korzystanie przez
  Zamawiającego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików
  cookies na urządzeniu Zamawiającego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie
  powyższych plików na tym urządzeniu.

§10
Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Zamawiający ma zastrzeżenia co do jakości świadczonych przez
  Organizatora Szkoleń, jest on uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w jeden z następujących sposobów:
  1) drogą elektroniczną na adres e-mail: trenerkasprzedazy@gmail.com.
  2) pisemnie na adres: ul Jutrzenki 62/4, 52-311 Wrocław.
 3. Reklamacja powinna zawierać́, co najmniej:
  1) oznaczenie Uczestnika Szkolenia – imię i nazwisko i Zamawiającego – imię̨,
  nazwisko, dane firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  2) nazwę i termin Szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
  3) przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację, przesyłając ją na wskazany przez
  Zamawiającego w zgłoszeniu reklamacyjnym adres mailowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane internetowej Organizatora
  (http://trenerkasprzedazy.com.pl).
 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty jego publikacji przez Organizatora na stronie
  internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie obowiązują
  Zamawiających, którzy złożyli Zamówienie przed publikacją zmian.
 4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stałoby
  się z jakichkolwiek przyczyn nieważnie lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na
  ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
  powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
  cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 4 lutego
  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz inne
  właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.