Polityka prywatności – informacja na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies

Zakres Polityki prywatności:
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania przez nas
danych osobowych użytkowników strony internetowej http://trenerkasprzedazy.com.pl
(Serwis), bez względu na kanał ich pozyskania (tj. bez względu na to czy dane uzyskaliśmy
w związku z odwiedzinami w naszej stronie internetowej czy też w związku z osobistym
kontaktem). W Polityce Prywatności znajdą Państwo wszelkie informacje na temat tego w
jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Zasady opisane poniżej mają
zastosowanie do wszystkich kanałów, mediów lub sposobów kontaktu z nami.
Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jutrzenki 62/4 Wrocław (52-311), wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
10 000 zł, NIP: 8992966269, REGON:52588190700000.
We wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi oraz ich ochroną mogą
się Państwo kontaktować z nami wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail:
trenerkasprzedazy@gmail.com. 
Zasady ochrony prywatności:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
W jaki sposób są pozyskiwane Państwa dane osobowe:
1. bezpośrednio od Państwa, m.in. poprzez Serwis, media społecznościowe, formularze
zgłoszeniowe;
2. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Administratorem, który udostępnił
Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
3. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mediów społecznościowych czy
innych podobnych źródeł.
Podanie jakich danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z serwisu
Administratora:


1. Jeżeli korzystanie odbywa się z użyciem rejestracji lub logowania, dane te obejmują:
imię, nazwisko, e-mail, dane zawarte w plikach cookies, a także dane z logów serwera (w
szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą
na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
2. W pozostałych przypadkach korzystania z serwisu Administratora są to dane zawarte w
plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie

internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa
użytkownika wraz z adresem IP).
Jakie dane są pozyskiwane i przetwarzane przez Administratora:
1. W celu korzystania z Serwisu z użyciem rejestracji lub logowania są to: imię, nazwisko,
e-mail, dane zawarte w plikach cookies, a także dane z logów serwera (w szczególności:
czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie
internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP),
2. w pozostałych przypadkach: dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera
(w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z
wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
3. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (Formularz zamówienia): dane
wymagane do identyfikacji na potrzeby wykonania usługi i wystawienia faktury (imię,
nazwisko, adres, PESEL, numer NIP, stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie, adres
firmowy e-mail osoby kontaktowej, nr telefonu).
4. W celu prowadzenia działalności marketingowej: dane identyfikacyjne niezbędne do
świadczenia usług on-line (dane zawarte w plikach cookies, e-mail, imię, nazwisko,
telefon, stanowisko).
W jakim celu na jakiej podstawie Administrator używa Państwa danych osobowych:
1. Realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zgłoszeniem uczestnictwa
w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Wykonanie usługi szkolenia, którą Państwo wykupiliście (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Wykonanie usługi szkolenia na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu
cywilnego), gdy zamawiającym jest inny podmiot (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie
uzasadniony interes BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o. polega na wykonywaniu umowy
zawartej
z kontrahentem).
4. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienia faktury
lub rachunku, lub spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
5. Marketing produktów i usług BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
6. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, przetwarzanie Państwa danych następuje w
następujących celach:
1) marketingu produktów i usług BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o., z wykorzystaniem
profilowania i innych zawansowanych działań – tzw. remarketingu, reklamy
behawioralnej, marketing attribution, social media, przedstawiania oferty przez
automat za pomocą telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi BARAŃCZUK
ESTATES Sp. z o.o. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach
marketingowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
3) prowadzenia badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania
jakościowe (wywiady osobiste) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) udzielenia Państwu rabatu lub zniżki na usługi BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o.
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Obowiązek podania danych osobowych:
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania
zamówionego szkolenia, podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa
w szkoleniu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Mają Państwo prawo do wyrażenia zarówno wszystkich, niektórych z, jak i nie wyrażenia
żadnej zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą też
Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez
ponoszenia negatywnych konsekwencji. W tym celu należy wysłać e-mail, zadzwonić lub
przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na dane kontaktowe Administratora wskazane w
Serwisie w zakładce „Kontakt”. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób,
jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do
momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych jest legalne. Zgodę na
przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać także za pomocą formularza umieszczonego
na stronie internetowej Administratora, bez względu na sposób wyrażenia przez Państwa
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych:
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione
podmiotom, z którymi BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o. współpracuje.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawo do danych osobowych:
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:
1. Dostępu do swoich danych osobowych.
2. Sprostowania Państwa danych osobowych.
3. Usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do przetwarzania w celach, w których
zostały zebrane, lub cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie, a nie ma innych podstaw
przetwarzania Państwa danych osobowych, lub wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw
wobec przetwarzania, lub Państwa dane osobowe były przetwarzane przez
Administratora w sposób niezgodny z prawem, lub Państwa dane muszą zostać usunięte
ze względu na obowiązek prawny ciążący na Administratorze.
4. Ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych
osobowych, do czasu sprawdzenia tej prawidłowości przez Administratora, lub
przetwarzanie przez Administratora dokonywane jest niezgodnie z prawem, ale nie
żądają Państwo usunięcia danych, lub jako Administrator nie potrzebujemy już Państwa
danych do przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne w celach ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec ich
przetwarzania, a my przez czas jego badania jako Administratora będziemy przetwarzali
Państwa dane wyłącznie poprzez ich przechowywanie.
5. Odnośnie do pozostałych celów przetwarzania, w których przesłanką jest prawnie
uzasadniony interes BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o., mogą Państwo wnieść sprzeciw
wobec takiego przetwarzania.
Jak długo są przechowywane Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania
usług szkoleniowych świadczonych przez ESTATES Sp. z o.o., a po tym przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lub 6 lat, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej), jakie może podnosić ESTATES Sp. z o.o. i jakie mogą być
podnoszone wobec ESTATES Sp. z o.o. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wystąpiły
okoliczności pozwalające na to przez prawo.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny
do wypełnienia tego obowiązku (np. w przypadku przetwarzania danych zawartych w
fakturach – 5 lat, liczone do końca roku kalendarzowego, na mocy art. 74 ust. 2 pkt. 2 ustawy
o rachunkowości).
Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do czasu wycofania przez
Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o., dane będą przetwarzane przez okres
posiadania przez ESTATES Sp. z o.o. prawnie uzasadnionego interesu.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu BARAŃCZUK ESTATES Sp. z o.o., gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing
bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Skargi na przetwarzanie danych osobowych:
Skargi można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).
Technologie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych:
W Serwisie używana jest technologia cookies oraz inne technologie służące do rejestrowania
informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkowników oraz ich
aktywności.

Cookies:
Cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które
przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.
Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie
tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej
poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki
temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci
na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika
takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki
cookies lub inne podobne mechanizmy takie jak system Google Analytics, system Web
Beacon, mogą być także zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane
są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Serwisu, poznania ich preferencji odnośnie
sposobu korzystania z niego, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji
użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na Państwa
urządzenia końcowe (np. komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania z Serwisu. Pliki
te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich
przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies
wykorzystywane są m.in. w celu:
a. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika

Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu do Konta), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe
pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są
przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do
przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia
korzystanie z Serwisu.
W ramach Serwisu stosowane są:
• niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji w ramach Serwisu;
• tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
z Serwisu;
• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
• reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
dostosowanych do ich zainteresowań.